Baydhowy: Qoomiidy Dmirifly Hakujeedy Adoomy ing Eying Deminethy Hory i Hatiby Somaly Mahatiry,Waqtigung Lyrooghy Dhamaatky eh 2014 Ligaloyi 2015

Aduungky Weyba ingky Hung Lang isky Wadang Eting Ka Adoonsithy, Hatini Hoo Liing Fiirsithy
Eyi Kang Saa’Aathy Guthaasho Liingky Bahy Kory Adoonsigas Korsaarty Somaly Mahatiry Dmirifly
Waqtigung Lirooghy Dhamaatky eh 2014 Ligalooyi 2015 Masuulingty Dmirifly Sheegithyang
Hordereer ing Nagitheng ingty La Adoonsithy Afsho Kutabeng Afky Lika Adoonsithy
Kahathalayang,

Limit eying iyooni Meethiya Sheegithayang Dmirifly Liky Aregaw Adoonsighy Somaly mahatiry
Ha Adoonsity,Afsho Kutabeng Afky Somaly Mahatiry haky Adoonsithy Abtugayang Tang Oo
Edaang ing Ety Dmirifly ingty Adoomy ing eying Somaly Mahatiry ilaa Haty Adoomy ing eying
Waqtigung Lirooghy 2014 Dhamaatky ety Ligalooyi 2015
Adoonsy

SG SHOP