Tuesday, April 25th, 2017
DMalig Logo iSgoroy 2016

Breaking news

Spaar geld met EuroClix Aanbiedingen bij EuroClix BNSHM1[1]

WARKY ENGLISH I AFMAAY

GEEGHY WARKY

Afimaatky: Hergebky Afarshey Liky Daaweyaw Oo Kumit eh Afartung Sheey Daawithy ing Eh Hergebky

April 24, 2017
Sithy Hordhaang Liing Ogaathy Haty Eet Bangky Haang Baty Weyba Haty Eet Ling Ogaathey, Hergebky ingty Liky Daaweyikory Afar ...

Baydhowy: Mat Ebdilaahy Farmaajy Booqishy Kiseethoyi Geeghy Gobolky Bay Mthiwiinaghy Dowlithy Federaalky Somaly

April 23, 2017
Safar Gaabing Oo Usy Geeghy ingky Agalqaathy Gobolky Baydhowy Kideery Mathiwiinaghy Dowlithy Federraalky Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Geeghy Haky Dhowaayang ...

Qoryooley: Qarah Qaraary ing Jeysithy Dat Tirithiyo Eet ing Bathing Kudhiy ,Gobolky Shibeelithy Hoosy,

April 21, 2017
Goob Kitaaly Muqaayi eh Datky Hunggury Ka Aamayang Kudhiy Qarah Wiing Bangbaani eh Liky Duughy Meel Muqaayithy Reetshe eh ...

WARKY AFMAAY: Haalithy Eet ing Hung Kujerang Gobole Kongfurty Somaly 6 Gobol Dmirifly i Haano Kaly Degame Somali Mahtiry Degayang

April 21, 2017
Gobolky Baydhowy Haalithy Eet ing Shalgediising Kujerang Kumit eh ingky Doring Abooro Walyaaly Kaly Eet Dhibaaty Wiing ing Leh, ...

NEWS ENGLISH

Published on April 20, 2017 No Comments

ENGLISH NEWS

Netherland Police Often Let ,Small-Time, Fugitives Be: Report

April 20, 2017
The Dutch police don't do enough to find "small-time" fugitive criminals, according to a study commissioned by Police ...

North Korea Postpones Nuclear Showdown With US

April 15, 2017
A submarine-launched ballistic missile is displayed in Kim Il Sung Square during a military parade on Saturday, April ...

Stockholm Attack, Suspect Device in Sweden Crash Lorry

April 9, 2017
Swedish police have confirmed they discovered a suspect device inside the lorry which was driven into a Stockholm department ...

Nederlands Turken: Some 250,000 Expected To Vote in Turkish Referendum ( Open Today For Nederlands-Turks To Vote )

April 5, 2017
Polling stations in the Netherlands open today for Dutch-Turks to vote in a Turkish referendum that, if successful, ...

RADIO ISGOROY

MAGMAAG BAROY

Published on January 10, 2017 No Comments

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

DM KARTONG

Published on January 26, 2017 No Comments

KARTONG DM

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung Lang Afrikaang eh Gumeeysy Adoonsy ingky Jerry Lang Afrikaang Kaly eh Sithy Haty ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...

MUHATHARY DIINY

Published on July 27, 2016 No Comments

DIINY MUHATHARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

ELEFMAYKY BAROY

Published on March 30, 2017 No Comments

BAROY ELEFMAYKY

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

BOLONIGHY LUTY

Published on March 9, 2017 No Comments

BOLONIGHY LUTY

Shirkidy, NIKE: Hijaab Hangraabty Muslimiingty Kidheelang Habangdhikty Sports ( Misawary )

March 9, 2017
Qalabky Liky Dheelaw iSboortighy Kumit eh Karky i Kobo Eet Qaalky ing eh Hasaaras Shirkidy Wiing Ling Gorithaw NIKE, ...

Hudur: Koohoghy Boloonighy Luty Rajithiyo Reet Haang Naghity, Deming Hory Dheel ingky Dambooyty Haty Bilaaweng

March 4, 2017
Waqty Hory ingky Dambooty Koohy ing Dheelayang Boloonighy Luty Dekimithy Hudur Kumit eh Gobolky Bokool ing Lahaayni Wal Dhalingyary ...

Baydhowy: Boloonighy Luty ing Burbury Qabyaalit i Dhagaalidory Sabab ing Nagity

February 28, 2017
Sithy Kooho Dheel Goritky Boloonighy Luty ing Dheelayang 6 Gobole Kongfurty Somaly Dmirifly Gaarhaang Gobolky Baydhowy Lahaang Doorithaw Kooho Boloonighy ...

Maamulky Puntland: Tartingky Kudereery Haayi Dheelo isbortighy Gebdho Natiijithis Meel Marooyty

December 26, 2016
Weyba Kudereere Wily Dowlit Goboletky Puntlan Gorowy Tarting Gebdho Dheely Isportisky Haty Marooyty Natiijithy Kooho Hangraabty isly Dheeleng GALMUTHUK   ...

ITV`ISGOROY `

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP DILKY KEEROW sky news IHK

KAALMOY MAAMULKY ABTUGALKY AFMAYKY

Choose currency

Enter amount

RADIO, ISGOROY

News. Biyooley-Radio-Tv Music.kulm gif Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw ASTAANG